PDF

Bài viết PDF thuộc chủ đề về Giải Đáp thời gian này đang được rất nhiều bạn quan tâm đúng không nào !! Hôm nay, Hãy cùng https://hoatuoibattu.vn/ tìm hiểu PDF trong bài viết hôm nay nhé ! Các bạn đang xem bài viết : “PDF”

Đánh giá về PDF


Xem nhanh
Địa chất công trình - Địa kỹ thuật
Geotechnical Engineering
------------------------------------------------------------------------
▶ Blog : https://diakythuatxd.blogspot.com/
✉ Email : [email protected]
Ⓕ Facebook : Vietnam Geotechnical Investigation Ltd., Co.
▶ Youtube : https://www.youtube.com/c/GeotechnicalEngineering/videos

Khu ất Tr ần Thanh – Admin FanPage: Tôi yêu k ết c ấu | Zalo: 098 980 6986
P a g e 1 | 13

MÔ ĐUN T Ổ NG BI Ế N D Ạ NG E0 C Ủ A Đ Ấ T LÀ GÌ?

I. M Ở ĐẦU
Một trong s ố nh ững ch ỉ tiêu cơ h ọc đ ất hay làm các k ỹ sư băn khoăn đó là ch ỉ tiêu “Mô đun
tổng bi ến d ạng E0” của đ ất.

Hình 1: Ch ỉ tiêu “Mô đun t ổng bi ến d ạng” thư ờng g ặp trong các báo cáo kh ảo sát đ ịa ch ất
Bài vi ết ng ắn này s ẽ cố gắng tr ả lời m ấy câu h ỏi sau:
• Vậy ý nghĩa c ủa ch ỉ tiêu này là gì?
• Vì sao c ần đưa ra khái ni ệm “Mô đun t ổng bi ến d ạng”
• Phân bi ệt “Mô đun t ổng bi ến d ạng” v ới “Mô đun bi ến d ạng” của đ ất?
• Phân bi ệt gi ữa Edef vào Eoed (trong ph ần m ềm tính toán đ ịa k ỹ thu ật Geo5 c ần s ử
dụng thông s ố này)

Khu ất Tr ần Thanh – Admin FanPage: Tôi yêu k ết c ấu | Zalo: 098 980 6986
P a g e 2 | 13


Hình 2: Yêu c ầu nh ập thông s ố Eoed ho ặc Edef trong ph ần m ềm Geo5
__________________________________________________________________________
II. M ỘT S Ố KH ÁI NI ỆM C Ơ B ẢN
Biến dạng c ủa đất khi ch ịu t ải tr ọng c ó th ể được chia th ành 2 ph ần: biến d ạng Đàn Hồi v à
biến d ạng Dư

Hình 3: B iến d ạng t ổng = Biến d ạng đàn h ồi + Biến d ạng dư

Khu ất Tr ần Thanh – Admin FanPage: Tôi yêu k ết c ấu | Zalo: 098 980 6986
P a g e 3 | 13

Modulus t ổng biến d ạng có nghĩa là modulus đư ợc xác đ ịnh tương ứng v ới
biến d ạng t ổng, trong đó :
Biến d ạng t ổng = Biến d ạng Đàn Hồi + Biến d ạng Dư.
Modulus t ổng bi ến d ạng = Áp su ất/Biến d ạng t ổng.
Trong đó áp su ất là ứng su ất c ực đ ại tác đ ộng gây ra bi ến d ạng t ổng đó.
Phân biệt m ô đun ti ếp tuy ến v à m ô đu n c át tuy ến

Hình 4: M ô đun ti ếp tuy ến v à m ô đun c át tuy ến
• Mô đun ti ếp tuy ến =
• Mô đun c át tuy ến =
__________________________________________________________________________

III. THÍ NGHI ỆM BÀN NÉN HI ỆN TRƯ ỜNG THEO TCVN 9354:2012
Đầu tiên chúng ta s ẽ cùng xem xét đ ịnh nghĩa đư ợc nêu trong tiêu chu ẩn TCVN 9354:2012
Đất xây d ựng – Phương pháp xác đ ịnh mô đun b iến d ạng t ại hi ện trư ờng b ằng t ấm nén ph ẳng 


 
Khu ất Tr ần Thanh – Admin FanPage: Tôi yêu k ết c ấu | Zalo: 098 980 6986
P a g e 4 | 13


Hình 5: Đ ịnh nghĩa Mô đun bi ến d ạng c ủa đ ất theo TCVN 9354:2012
Như v ậy, mô đun bi ến d ạng c ủa đ ất đang đư ợc quy ư ớc L ẤY TRONG ĐO ẠN QUAN H Ệ
TUY ẾN TÍNH. Ti ếp t ục đ ọc tiêu chu ẩn, ta s ẽ thấy TCVN 9354:2012 không đ ịnh nghĩa khái
niệm “Mô đun t ổng bi ến d ạng E” mà ch ỉ đề cập m ột lần duy nh ất ở mục 3.11

Hình 6: M ục 3.11 TCVN 9354:2011
Để tính toán giá tr ị mô đun bi ến d ạng E t ừ thí nghi ệm bàn nén, TCVN 9354:2011 có hư ớng
dẫn ở mục 7.1 và ph ụ lục B như sau:

Hình 7: M ục 7.1 TCVN 9354:2011

Khu ất Tr ần Thanh – Admin FanPage: Tôi yêu k ết c ấu | Zalo: 098 980 6986
P a g e 5 | 13


Hình 8: Đ ồ thị ph ụ lục B TCVN 9354:2011
Việc xu ất hi ện thêm khái ni ệm “mô đun T ỔNG bi ến d ạng” không đư ợc đ ịnh nghĩa rõ ràng trong
tiêu chu ẩn so v ới khái ni ệm “mô đun bi ến d ạng” đã đư ợc đ ịnh nghĩa ở mục 2.1 th ực s ự gây
băng khoăn cho nhi ều k ỹ sư. Chúng ta cùng nhìn l ại đ ồ thị ph ụ lục B c ủa TCVN 9354:2011 s ẽ
nh ận th ấy ph ần đư ờng th ẳng trung bình s ẽ đư ợc đ ại di ện đ ể tính “mô đun T ỔNG bi ến d ạng”,
nó bao g ồm nhi ều đo ạn th ẳng tuy ến tính (mô đun bi ến d ạng) đư ợc đánh s ố “1”. V ậy tôi xin
đư ợc t ạm đánh d ấu m ột k ết lu ận đ ể bạn đ ọc d ễ nh ớ như sau:
Mô đun t ổng bi ến d ạng = ∑(mô đun bi ến d ạng)
Lưu ý: kí hi ệu ∑ ở trên không có ý nghĩa đ ại s ố, mà hàm ý r ằng bi ến d ạng “Tổng ” bao
gồm nhi ều bi ến d ạng tuy ến tính bên trong. M ỗi đo ạn tuy ến tính đư ợc tính toán b ằng công
thức ở mục 7.2 c ủa TCVN 9354:2011

Khu ất Tr ần Thanh – Admin FanPage: Tôi yêu k ết c ấu | Zalo: 098 980 6986
P a g e 6 | 13


Hình 9: Công th ức tính mô đun bi ến d ạng đ ất E, m ục 7.2 TCVN 9354:2011
Để ý r ằng công th ức tính mô đun bi ến d ạng đ ất E t ừ thí nghi ệm bàn nén ở trên có h ệ số
Poisson, là h ệ số có k ể tới bi ến d ạng theo phương đ ứng và phương ngang, đ ất có n ở hông,
khác v ới trư ờng h ợp thí nghi ệm nén c ố kết (Oedometer) không n ở hông s ẽ đề cập ti ếp sau.
__________________________________________________________________________
IV. THÍ NGHI ỆM NÉN KHÔNG N Ở HÔNG – NÉN C Ố KẾT (OEDOMETER TEST)
Thí nghi ệm bàn nén hi ện trư ờng (Plate loading test) thư ờng dùng đ ể xác đ ịnh đ ặc trưng bi ến
dạng đ ối v ới các công trình đư ờng giao thông ho ặc móng nông. K ết qu ả của thí nghi ệm khá
chính xác vì đư ợc th ực hi ện t ại hi ện trư ờng, nhưng chi phí khá cao và chi ều s âu thí nghi ệm
hạn ch ế. Chúng ta s ẽ thư ờng g ặp thí nghi ệm nén không n ở hông – thí nghi ệm nén c ố kết
(oedometer test) trong các báo cáo kh ảo sát đ ịa ch ất hơn do chi phí th ấp hơn và m ẫu đư ợc
lấy ở nhi ều đ ộ sâu hơn. Kết qu ả thí nghi ệm ở hiện trư ờng đúng v ới th ực t ế hơn vì nén đ ất tại
hiện trư ờng thì đ ất đư ợc n ở hông, còn thí nghi ệm trong phòng là nén không n ở hông, do đó
trong tính toán s ẽ cần có thêm h ệ số chuy ển đ ổi đ ể đư ợc k ết qu ả gần v ới nén hi ện trư ờng.

Hình 10 : Thi ết b ị thí nghi ệm nén không n ở hông – nén c ố kết (oedometer test)

Khu ất Tr ần Thanh – Admin FanPage: Tôi yêu k ết c ấu | Zalo: 098 980 6986
P a g e 7 | 13

Trong tiêu chu ẩn TCVN 4200:2012 Đ ất xây d ựng – phương pháp xác đ ịnh tính nén lún trong
phòng thí nghi ệm, trị số mô đun t ổng bi ến d ạng E n-1,n, đư ợc nêu ở mục 4.4.8

Hình 11 : Công th ức xá c đ ịnh tr ị số mô đun t ổng bi ến d ạng theo TCVN 4200:2012
Ở thí nghi ệm nén lún, chúng ta s ẽ cần v ẽ đư ờng nén lún c ủa đ ất, theo m ục 4.4.6 TCVN
4200:2012

Hình 12 : M ục 4.4.6 TCVN 4200:2012

Khu ất Tr ần Thanh – Admin FanPage: Tôi yêu k ết c ấu | Zalo: 098 980 6986
P a g e 8 | 13

Khu ất Tr ần Thanh – Admin FanPage: Tôi yêu k ết c ấu | Zalo: 098 980 6986
P a g e 9 | 13


Để chuy ển đ ổi sang trạng thái ứng su ất-biến d ạng có n ở hông, tiêu chu ẩn TCVN 4200:2012
có d ẫn t ới công th ức ở ph ụ lục A

Hình 13 : Chuy ển đ ổi mô đun bi ến d ạng c ủa đ ất từ thí nghi ệm nén không n ở hông sang bi ến
dạng tương ứng khi thí nghi ệm bàn nén hi ện trư ờng (ph ụ lục A, TCVN 4200:2012)
Lưu ý: H ệ số nén lún a đư ợc s ử dụng làm đ ại lư ợng đ ặc trưng cho tính nén lún c ủa đ ất.
Đất có h ệ số nén càng l ớn thì tính bi ến d ạng càng cao và ngư ợc l ại. Tuy v ậy, c ần lưu ý r ằng,
đối v ới m ột lo ại đ ất nào đó a không ph ải là m ột h ằng s ố mà còn ph ụ thu ộc vào kho ảng thay
đổi c ủa ứng su ất. Khái ni ệm “a” luôn đư ợc phát bi ểu g ắn li ền v ới kho ảng thay đ ổi ứng su ất.
Do đó, cách vi ết như ở công th ức (A.1 c ủa TCVN 4200:2012 là thi ếu và d ễ gây hi ểu nh ầm)
Tính nén lún c ủa đ ất, a, luô n đư ợc phát bi ểu g ắn li ền v ới kho ảng thay đ ổi
ứng su ất và đư ợc kí hi ệu: a n-1,n
Ph ải nói thêm r ằng, cách chú thích c ủa ph ụ lục A, TCVN 4200:2012 r ất thi ếu trách nhi ệm. Kí
hiệu e 0 đư ợc chú thích ở ph ụ lục A là “h ệ số rỗng c ủa đ ất”, là không đ ủ, e 0 là “h ệ số rỗng c ủa
đất trư ớc khi thí nghi ệm” như đư ợc nêu ở mục 4.4.3 cùng tiêu chu ẩn.
Lưu ý: Phân bi ệt các khái ni ệm h ệ số rỗng đều đang đư ợc kí hi ệu e 0:
• Hệ số rỗng t ự nhiên: là h ệ số rỗng c ủa đ ất ở trạng thái t ự nhiên (n ằm trong đ ất)
• Hệ số rỗng ban đ ầu: là hệ số rỗng c ủa đ ất đư ợc l ấy m ẫu ra kh ỏi đ ất, trư ớc khi ti ến
hành thí nghi ệm nén lún

Khu ất Tr ần Thanh – Admin FanPage: Tôi yêu k ết c ấu | Zalo: 098 980 6986
P a g e 10 | 13

Tr ở lại m ục 4.4.8 c ủa tiêu chu ẩn TCVN 4200:2012, ở đây đ ề cập t ới “tr ị số mô đun T ỔNG
biến d ạng”

Hình 14 : M ục 4.4.8 TCVN 4200:2012
Biến d ạng c ủa đ ất có th ể đư ợc phân ra bao g ồm: biến d ạng đàn h ồi và biến d ạng dư . Ngoài
ra, giá tr ị hệ số nén lún a n-1,n đang đư ợc tính t ừ số gia t ỷ số ứng su ất-biến d ạng, ch ứ không
ph ải vi phân t ỷ số ứng su ất-biến d ạng. Do đó ch ữ “T ỔNG” ở đây m ục đích đ ể ch ỉ cả hai lo ại
biến d ạng và cách tính theo s ố gia nói trên.

Hình 15 : Đư ờng cong nén e – xich ma
Tr ở lại v ới câu h ỏi đư ợc đ ặt ra ở đầu bài vi ết, mô đun t ổng bi ến d ạng E 0 là gì?
Mô đun t ổng bi ến d ạng theo công th ức (22) TCVN 4200:2012 s ẽ đư ợc vi ết lại c ụ thể như
sau:

Như v ậy E 0 là mô đun t ổng bi ến d ạng ứng v ới c ấp t ải tr ọng 1 -2. Quy đ ịnh v ề cấp áp l ực thí
nghi ệm đư ợc quy đ ịnh t ừ mục 3.5 đ ến 3.8 c ủa tiêu chu ẩn TCVN 4200:2012

Hình 16 : M ục 3.5 TCVN 4200:2012 0 0 12
1 e E a−
+ =

Khu ất Tr ần Thanh – Admin FanPage: Tôi yêu k ết c ấu | Zalo: 098 980 6986
P a g e 11 | 13


Hình 17 : M ục 3.7 TCVN 4200:2012
Do đó đ ối v ới c ấp áp l ực 1 -2 c ủa thí nghi ệm nén lún, t ải tr ọng nén lún c ủa đ ất ch ịu
thư ờng nh ỏ hơn ph ần l ớn t ải tr ọng công trình (100 – 300 kPa). Đ ất ở cấp áp l ực 1 -2 thư ờng
có quan h ệ tỉ lệ thu ận tuy ến tính gi ữa ứng su ất và bi ến d ạng. M ối quan h ệ ứng su ất-biến
dạng s ẽ dần tr ở thành phi tuy ến khi t ải tr ọng tăng lên.
Giá tr ị mô đun t ổng bi ến d ạng E0 không ph ải là giá tr ị phù h ợp đ ể tính toán
biến d ạng c ủa đ ất, mà c ần dùng mô đun t ổng bi ến d ạng ở cấp áp l ực
tương ứng v ới m ức áp l ực đ ất đang ch ịu. Giá tr ị E0 ch ỉ cho bi ết mô đun
tổng bi ến d ạng ở cấp t ải tr ọng 1 -2
❓ Ý nghĩ a c ủa mô đun t ổng bi ến d ạng? Ứng d ụng c ủa mô đun t ổng bi ến d ạng?
Mô đun t ổng bi ến d ạng thư ờng đư ợc dùng đ ể tính toán d ự báo lún c ủa n ền, v ới gi ả thi ết n ền
đất là bán không gian đàn h ồi đàn h ồi tuy ến tính. Hi ện nay, vi ệc d ự báo đ ộ lún cu ối cùng c ủa
nền v ề phương di ện lý lu ận ch ủ yếu d ựa vào hai mô hình: N ền đ ồng nh ất, bi ến d ạng tuy ến
tính d ự báo theo mô hình lý thuy ết đàn h ồi và trong m ọi trư ợng h ợp có th ể dựa theo mô hình
nén lún m ột chi ều. Mô hình l ớp tương đương th ực ch ất là mô hình n ền đ ồng nh ất bi ến d ạng
tuy ến tính ch ỉ đư ợc nh ắc đ ến như m ột phương ti ện xác đ ịnh g ần đúng ph ạm vi ảnh hư ởng
của t ải tr ọng mà thôi.

Khu ất Tr ần Thanh – Admin FanPage: Tôi yêu k ết c ấu | Zalo: 098 980 6986
P a g e 12 | 13

V. Eoed VÀ Edef ỨNG D ỤNG TRONG PH ẦN M ỀM GEO5
IV.1 Eoed

Hình 18 : S ự xác đ ịnh mô đun nén lún Eoed
Kết qu ả của thí nghi ệm nén lún (oedometric test) đư ợc bi ểu di ễn dư ới d ạng đ ồ thị đư ờng
cong ứng su ất-biến d ạng. Đ ịnh nghĩa mô đun nén lún Eoed là vi phân c ủa t ỷ số giữa ứng
su ất và bi ến d ạng:

Nếu trong m ột kho ảng s ố gia ứng su ất-biến d ạng phù h ợp, m ối quan h ệ ứng su ất-biến d ạng
đư ợc coi là tuy ến tính, thì có th ể định nghĩa:

IV.2 Edef
Mô đun bi ến d ạng Edef trong Geo5 đư ợc tính toán thông qua công th ức:

Với , là h ệ số Poisson.
Như v ậy, mô đun bi ến d ạng Edef là mô đun bi ến d ạng có k ể tới n ở ngang c ủa đ ất.

oedE 

 =  oedE 

 =  def oed
E E  = 2 2. 1 1
   =− −  2 1 2 1 2 1 1 11 2 1 2 1 2 1 2 1 1 2
1 2 1
1 1 (1 ). (1 ).
1
oed
e E e e e e e e e e a
e
      
  


− − − +  = = = = + = + = −−  − −
+−

Khu ất Tr ần Thanh – Admin FanPage: Tôi yêu k ết c ấu | Zalo: 098 980 6986
P a g e 13 | 13


Do đó:

Kết h ợp v ới đ ịnh nghĩa Edef c ủa Geo5 ở trên , ta có:

So sánh v ới mô đun bi ến d ạng theo ph ụ lục A, tiêu chu ẩn TCVN 4200:2012

Như v ậy, gi ữa mô đun bi ến d ạng E def theo Geo5 và mô đun bi ến d ạng theo tiêu chu ẩn TCVN
4200:2012 đang chênh l ệch nhau m ột hệ số mk – là h ệ số chuy ển đ ổi mô đun bi ến d ạng trong
phòng theo mô đun bi ến d ạng xác đ ịnh b ằng phương pháp nén t ải tr ọng tĩnh!
Theo ý ki ến cá nhân, đ ể “kh ớp” gi ữa TCVN và Geo5, giá tr ị mô đun nén lún Eoed thu đư ợc t ừ
thí nghi ệm nên đư ợc nhân v ới h ệ số mk (đây hi ện v ẫn là m ột s ự thi ếu logic c ủa Geo5)
__________________________________________________________________________
VI. KẾT LU ẬN
Từ nh ững trình bày ở trên, tôi xin đư ợc tóm t ắt lại m ột s ố ý như sau đ ể tiện cho các k ỹ sư
theo dõi:
1. Modulus t ổng bi ến d ạng có nghĩa là modulus đư ợc xác đ ịnh tương ứng v ới bi ến d ạng
tổng, trong đó :
Biến d ạng t ổng = Biến d ạng đàn h ồi + Biến d ạng dư.
2. Modulus tổng bi ến d ạng = Áp su ất / Biến d ạng t ổng.
Trong đó áp su ất là ứng su ất c ực đ ại tác đ ộng gây ra bi ến d ạng t ổng đó.
3. Mô đun t ổng bi ến dạng E0 ch ỉ là m ột giá tr ị cho bi ết kh ả năng ch ịu nén (đ ộ cứng) c ủa
đất ở cấp t ải tr ọng ban đ ầu.
4. Để tính đúng đ ộ lún c ủa đ ất theo lý thuy ết đàn h ồi, c ần xác đ ịnh mô đun t ổng bi ến
dạng c ủa đ ất tại c ấp áp l ực tương ứng v ới áp l ực mà đ ất b ị ch ịu trong t ự nhiê n
5. Lưu ý các khái ni ệm Eoed và Edef trong Geo5, cân nh ắc nhân thêm h ệ số mk vào
Eoed trong Geo5 đ ể tính toán.
______________________________H ết_________________________________________ 1 1
oed
e E a
+ = 1 1 . def oed def oed
E e E E E a  
+ = = → = 0 1 . . . .k k oed
e E m m E a  + ==
Mọi Người Cũng Xem   Theo nghĩa hẹp: Hoạt động giáo dục bao gồm những hoạt động giáo dục được tổ chức - Tài liệu text


Các câu hỏi về mô đun tổng biến dạng là gì


Nếu có bắt kỳ câu hỏi thắc mắt nào vê mô đun tổng biến dạng là gì hãy cho chúng mình biết nhé, mõi thắt mắt hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình cải thiện hơn trong các bài sau nhé <3 Bài viết mô đun tổng biến dạng là gì ! được mình và team xem xét cũng như tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết mô đun tổng biến dạng là gì Cực hay ! Hay thì hãy ủng hộ team Like hoặc share. Nếu thấy bài viết mô đun tổng biến dạng là gì rât hay ! chưa hay, hoặc cần bổ sung. Bạn góp ý giúp mình nhé!!

Các Hình Ảnh Về mô đun tổng biến dạng là gì


Các hình ảnh về mô đun tổng biến dạng là gì đang được Moviee.vn Cập nhập. Nếu các bạn mong muốn đóng góp, Hãy gửi mail về hộp thư [email protected] Nếu có bất kỳ đóng góp hay liên hệ. Hãy Mail ngay cho tụi mình nhé

Tra cứu thêm kiến thức về mô đun tổng biến dạng là gì tại WikiPedia

Bạn nên tra cứu thêm nội dung chi tiết về mô đun tổng biến dạng là gì từ trang Wikipedia.◄ Tham Gia Cộng Đồng Tại

???? Nguồn Tin tại: https://hoatuoibattu.vn/

???? Xem Thêm Chủ Đề Liên Quan tại : https://hoatuoibattu.vn/hoi-dap/

Related Posts

About The Author