• /´frɔθi/Thông dụng

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  có bọt
  nổi bọt
  sủi bọt

  Kinh tế

  có bọt
  sủi bọt

  Địa chất

  có bọt, sủi bọt

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  adjective
  barmy , bubbling , fermenting , fizzing , fizzy , foaming , foamy , soapy , spumescent , spumous , spumy , sudsy , with a head on , yeasty , lathery , light , empty-headed , featherbrained , flighty , frivolous , harebrained , lighthearted , scatterbrained , silly

  Từ trái nghĩa

  adjective
  flat

  Lấy từ « http://tratu.soha.vn/dict/en_vn/Frothy »

  tác giả

  Phan Cao, Admin, Khách

  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ